Huurvoorwaarden

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Vital Forest
KVK: 87075857
Adres: Larikstraat 1, 2404VW Alphen aan den Rijn, Nederland
Website: www.vitalforest.nl
Email: info@vitalforest.nl

 Artikel 1. Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van Vital Forest, verder te noemen de verhuurder. 
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2. Omschrijving en gebruik 

 1. Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de volgende roerende goederen: mobiele ontspanruimte. 
 2. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als relaxmobiel zoals bedoeld door Vital Forest gebruiken. 
 3. De ontspanruimte mag door maximaal 1 persoon tegelijk gebruikt worden. 
 4. Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, plaatselijke verordening of voorschrift van de overheid. 
 5. Het is huurder niet toegestaan ontvlambare of oplosbare stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven. 
 6. Het is huurder niet toegestaan om zaken in of nabij het gehuurde te brengen of te stallen met het gevolg dat er een hogere dan normale premie van brandverzekering en/of hoger eigen risico voor opstal of inventaris en goederen aan verhuurder of andere huurders in rekening zou moeten worden gebracht. 
 7. Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan of in het gehuurde of het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. Huurder dient verhuurder terstond op de hoogte te stellen van eventuele opgetreden schade. 
 8. Het is huurder niet toegestaan derden toegang te verlenen tot het gehuurde. 
 9. Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 13. 

 Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Bindende huurovereenkomsten komen tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur. 
 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de door beiden partijen getekende offerte/factuur. 
 3. Bij het verstrijken van de einddatum eindigt de huurovereenkomst, zonder dat daarvoor opzegging door verhuurder of huurder is vereist. Wordt de huurovereenkomst door verhuurder en huurder in onderling overleg voortgezet, dan wordt de huurovereenkomst bij het verstrijken van de einddatum uit de overeenkomst verlengd voor bepaalde tijd. 

Artikel 4. Aflevering 

 1. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt, monteert en installeert op een door huurder aangewezen locatie. Huurder dient ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag en tijdstip, op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. 
 2. Voor zover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. Alle gemaakte kosten zijn voor rekening van de huurder. 
 3. Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren, monteren en installeren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 
 4. Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder. 
 5. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. 
 6. Indien huurder besluit om het gehuurde te verplaatsen van A naar B op welke manier dan ook, dient huurder eerst toestemming te krijgen van verhuurder. Huurder is verantwoordelijk voor de verplaatsing en alle mogelijke risico’s die daarbij komen kijken. 
 7. Het gehuurde dient ten alle tijden op een veilige plek binnen de hekken van het bedrijfsterrein van huurder te staan. 
 8. Het gehuurde dient ten alle tijden op een verharde, rechte/horizontale ondergrond te staan. 
 9. Er dient altijd een vrij geschikt stroompunt (220V) aanwezig te zijn binnen een straal van 20 meter. Na plaatsing dient een bevoegd persoon de elektriciteit op de mobiele ontspanruimte aan te sluiten 
 10. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor een slechte internetconnectie van buitenaf. 
 11. Huurder geeft elke verplaatsing minimaal 1 week voor de dag van verplaatsing schriftelijk door aan verhuurder. 

Artikel 5. Controle en reparaties 

 1. Huurder en verhuurder hebben dienen het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. 
 2. De huurder staat ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen/verplaatsen bekwaam zijn met betrekking tot deze bediening en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen en dergelijke. 
 3. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen. Indien huurder in strijd handelt met dit artikel, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd, zoals omschreven in artikel 13. 
 4. Indien voor het gebruik van het gehuurde een vergunning nodig is, draagt de huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen door partijen. 
 5. De huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde te zullen betalen. 
 6. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken. 
 7. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder. Huurder mag ook niet zonder schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen aanbrengen aan het gehuurde. 

Artikel 6. Retournering 

 1. De huurder dient het gehuurde na ommekomst van de huurtermijn met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren op het ophaaladres van de verhuurder. 
 2. Indien partijen hebben afgesproken dat verhuurder het gehuurde na de laatste dag van de overeenkomst zal ophalen, dan zal de verhuurder zorgdragen voor het ophalen van het gehuurde. Bij retourhalen op het opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken ophaaltermijn leveringstermijn op te halen. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 
 3. In geval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde. 
 4. De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade en kosten voor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen. 
 5. De kosten voor de levering, installatie, teruggave en demontage van het gehuurde komen voor rekening van huurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 7. Schade en verlies 

 1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aanhet gehuurde goed, schade door brand, schade door het weer vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding, totaal verloren gaan, etc. 
 2. Beschadiging(en), vermissing, verduistering, diefstal, totaal verloren gaan, brand, etc. van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld. 
 3. De huurder dient bij diefstal en/of vermissing binnen 24 uur na ontdekking de verhuurder in te lichten. Eveneens dient huurder aan verhuurder een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte te overleggen. Indien huurder niet binnen 48 aangifte doet en verhuurder een kopie van het proces-verbaal van aangifte overlegt, dient de diefstal als verduistering te worden geacht. 
 4. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie-en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving. 
 5. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. 
 6. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. 
 7. Indien ten laste van de huurder beslag wordt gelegd op het gehuurde en daar vloeien kosten uit voor de verhuurder, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten. 
 8. Indien het gehuurde niet door verhuurder wordt verzekerd dient huurder zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade, schade als gevolg van brand, vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde, etc. 
 9. Indien huurder een eigen verzekering afsluit voor het gehuurde, dan is verhuurder uitdrukkelijk gerechtigd om van de huurder te verlangen dat zij verhuurder als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van huurder. 
 10. In overleg kan het gehuurde door verhuurder worden verzekerd voor bovenstaande risico’s, waaronder alle schade, schade als gevolg van brand, vermissing, diefstal, het weer en vergaan van het gehuurde. 
 11. Indien huurder geen eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, zal verhuurder deze afsluiten. Alle kosten die in verband worden gebracht met deze verzekering worden betaald door huurder. 
 12. Huurder verplicht zich als de door leverancier geleverde zaken door een motorvoertuig van huurder verplaatst moeten worden dat het betreffende trekkende motorvoertuig minimaal WA verzekerd is en deze bestuurd wordt door een persoon met een geldig en bevoegd rijbewijs. 

Artikel 8. Schade, reparatie- en reinigingskosten 

 1. Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 1.500, – geschiedt expertise door verhuurder. 
 2. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 1.500, – bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder. 
 3. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder. 
 4. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, brand, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. 
 5. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, brand, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Vital Forest 

 1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: bewezen beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 
 2. De totale aansprakelijkheid van verhuurder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De aansprakelijkheid van verhuurder voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies, schade door bedrijfsstagnatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten. 
 3. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten. 
 4. Huurder zal verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak. 
 5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum. 

Artikel 10. Betaling 

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling voor de uiterste betaaldatum te geschieden, zonder enige korting of verrekening, door middel van overmaking op een door de verhuurder aangewezen bankrekening, of in overleg via een automatische incasso. De verhuurder behoudt zich het recht voor de goederen niet beschikbaar te stellen als de betaling niet vooraf is voldaan. 
 2. Indien de huurder niet binnen de in lid 2 (b) genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 7% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand. 
 3. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. 
 4. De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na constatering door huurder dan wel diens ondergeschikten door middel van een schriftelijke kennisgeving door de huurder aan de verhuurder worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht-/reclamerecht vervallen. 
 5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet- behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst. 
 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 250,00 zullen bedragen. Mocht verhuurder het nodig vinden om het faillissement van de huurder aan te vragen komen deze kosten voor rekening van huurder. Deze bedragen ten minste € 1.460,00 ex btw. 
 7. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder Vital Forest gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen. 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

 1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de huurovereenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft. 
 2. De huurder is, behoudens schriftelijke toestemming verhuurder, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 
 3. De huurder zal verhuurder onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan Vital Forest op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt. 
 4. Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van verhuurder. 
 5. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. 
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de verhuurder na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt. 
 7. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de verhuurder in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst. 
 8. In gevallen als in lid 1 (a) en 2 (b) genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. 
 9. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 (a) en 2 (b) genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.  

Artikel 12. Overmacht 

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort tot de duur van de overmachtstoestand. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 2. Verhuurder is niet tot enige schadevergoeding jegens huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen. 
 3. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de verhuurder gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
 4. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge water noden, extreme weersomstandigheden, boycotten, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen, oorlog of andere onluste 

Artikel 13. Boetebepaling 

 1. Indien huurder de bepalingen genoemd in artikelen 2 en 4 overtreedt, verbeurt huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete van €2.500 alsook een bedrag van 2% van de boete voor iedere kalenderdag dat de overtreding duurt. 
 2. Deze boete laat onverlet het recht van verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen. Met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen 

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De nietigheid of vernietigbaarheid van de enige bepaling van deze verhuurvoorwaarden of van overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Verhuurder is gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigend zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen 
 3. Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurder in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt.